Home / Hlavní stránka inzerátů / Obchodní podmíny/Terms of use

Obchodní podmíny/Terms of use

Upozornění: K návštěvě těchto stránek a vzniku členství na www.transexual.cz musíte být starší než 18 let. Zobrazením nebo užíváním těchto stránek návštěvník potvrzuje, že je osobou starší 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům.

Smlouva o poskytování seznamovací služby (dále také „smlouva“). Smlouva se řídí obchodními podmínky pro zákazníky serveru transexual.cz

Podmínky použití seznamky

 1. Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové, obrazové a zvukové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.
 2. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru.
 3. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.
 4. Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 5. Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.
 6. Pro Data, která uživatel na Server vkládá, platí určité pokyny a omezení. Je zakázáno, aby uživatelé do obsahu Dat vkládali URL odkazy ma jiné komerční internetové služby provozované konkurenčními společnostmi, které mají konkurenční charakter vůči serverům spravovaným Správcem. Při porušení tohoto ustanovení si Správce vyhrazuje právo znemožnit uživateli časově omezený přístup ke Službám. Ostatní pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím jehož uživatel Data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo na přesun inzerátu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie neodpovídá textu inzerátu.
 8. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.
 9. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.
 10. Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo v zakódovaném tvaru, vždy ve spojitosti s heslem, které volí uživatel. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 11. Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 12. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci serveru prostřednictvím služby NAPIŠTE NÁM v menu.
 13. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.
 14. Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat Propojené servery o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.
 15. Na tomto serveru jsou zobrazovány reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Uživatel bere na vědomí, že třetí strany mohou používat údaje o návštěvách uživatele na tomto nebo jiných serverech k poskytování reklam na zboží a služby, které uživatele zajímají.
 16. Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.
 17. Správce prohlašuje, že zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 18. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.
 19. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 20. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 21. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.
 22. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 23. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím služby NAPIŠ NÁM v patičče stránek.
 24. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
 25. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo kdykoli služby na stránkách www.transexual.cz zrušit bez udání důvodu a bez jakékoli náhrady, která by mohla vzniknout zánikem uvedeného inzerátu či textu, fotky které uživatel serveru poskytl.

Obchodní podmínky pro zákazníky serveru transexual.cz

 

Tyto obchodní podmínky jsou vydány Jakubem Kučerou, místem podnikání Panenská 3971/29, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 72598948 (dále jen „provozovatel“), který provozuje server www.transexual.cz (dále také „server“). Čtěte prosím obchodní podmínky pečlivě, abyste se ujistili, že jim rozumíte a souhlasíte s jejich obsahem. Okamžikem vzniku členství jsou zákazníkům na serveru www.transexual.cz poskytovány seznamovací služby (dále jen „služba“). Tímto okamžikem je mezi zákazníkem a poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytování seznamovacích služeb. Zákazník se zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky po dobu trvání jeho členství.  Na návštěvníky, kteří se na serveru www.transexual.cz neregistrují jako členové, se vztahují tyto obchodní podmínky přiměřeně. Pokud s obchodními podmínkami nesouhlasíte, na serveru www.transexual.cz se prosím neregistrujte, na server nevstupujte ani dále jej nevyužívejte.

1.      Popis rozsahu služeb

 

1.1   transexual.cz provozuje internetový seznamovací portál, který poskytuje zákazníkům bezplatné členství (základní členství) i členství formou placené registrace (VIP členství). Zákazník získá vznikem VIP členství přístup do databáze profilů ostatních zákazníků www.transexual.cz  a informace o nich. Informace VIP členů jsou zobrazeny a dostupné pod doménou www.transexual.cz. Okamžikem získání VIP členství souhlasí zákazník s tím, že jeho údaje budou zpřístupněny jiným VIP členům.

1.2   Zákazníci disponující základním členstvím, mohou kdykoli uzavřít placené VIP členství. Před uzavřením placeného VIP členství je zákazník informován o příslušné placené službě a platebních podmínkách. Smlouva se zákazníkem vznikne teprve v okamžiku, kdy zákazník kliknutím potvrdí objednávku placeného členství a souhlasí s platební povinností.

1.3   www.transexual.cz nemůže zaručit úspěšné zprostředkování kontaktu. Z tohoto důvodu www.transexual.cz neodpovídá za to, že během doby trvání smlouvy nedojde ke kontaktu s jiným zákazníkem.

1.4   www.transexual.cz si vyhrazuje právo zablokovat údaje zákazníků v případě, že se dozví, že jsou tyto údaje nesprávné.

1.5   www.transexual.cz zaručuje dostupnost služeb po dobu 90% kalendářního roku. Do dostupnosti serveru se nezahrnují výpadky serveru neovlivnitelné www.transexual.cz, zaviněné například nutnou údržbou, vyšší mocí, technickými poruchami internetu nebo pochybením poskytovatele internetových služeb.

1.6   Aby zákazník mohl využívat služeb www.transexual.cz v plném rozsahu, musí používat nejnovější technologie a musí umožnit použití těchto technologií na svém počítači (např. aktivavání Java Skript, cookies). Uživatelům starší nebo málo rozšířené technologie se může stát, že budou moci službu využívat jen omezeně.

2.      Přístup/uzavření smlouvy

 

2.1   Přístup k užívání serveru www.transexual.cz předpokládá přihlášení. Pro platné přihlášení zákazník potřebuje platnou emailovou adresu a platné uživatelské heslo.

2.2   Podmínkou vzniku členství zákazníka je dovršení 18 roku života a plná způsobilost k právním úkonům.

2.3   Po přihlášení vzniká mezi www.transexual.cz a zákazníkem nejprve smluvní vztah bezplatného základního členství. Tento vztah se řídí  těmito obchodními podmínkami.

2.4   Po přihlášení obdrží zákazník email potvrzující vznik bezplatného základního členství.

2.5   Před uzavřením placeného VIP členství bude zákazník informován o obsahu příslušné placené služby, době trvání VIP členství, cenách a platebních podmínkách.

2.6   Smluvní vztah placeného členství vzniká až v okamžiku, kdy zákazník obdrží od www.transexual.cz potvrzení o platbě.

3.      Platební podmínky

 

3.1   Platbu poplatků za zvolenou dobu členství je nutno provést předem.

3.2   Platbu u www.transexual.cz  zákazník provádí převážně přes platební portál paypal.com nebo ccbill.com poskytující bezpečnou platbu po internetu.

3.3   Uzavřením placeného členství a zadáním platebních údajů dává zákazník www.transexual.cz oprávnění k provedení platby.

4.      Využití, předávání a zprostředkování dat

 

4.1   Při provozování služeb se www.transexual.cz vždy řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

4.2   www.transexual.cz prohlašuje, že neshromažďuje ani neukládá žádné osobní informace o zákazníkovi.

 

5.      Odhlášení, automatické prodloužení, výpověď

 

5.1   Odhlášení bezplatného základního členství (vymazání profilu) zákazníkem je možné kdykoli.

5.2   www.transexual.cz neprovádí automatické prodloužení VIP placeného členství.

5.3   Po ukončení placeného VIP členství získá zákazník automaticky status bezplatného základního členství a s ním spojeným omezeným rozsahem služeb.

5.4   Právo zákazníka vypovědět placené VIP členství zůstává nedotčeno. Výpovědní doba je 14ti denní a počíná běžet dnem následujícím po odeslání výpovědi formou emailu na podpora@fetishdating.cz

5.5   Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit VIP členství zákazníka, a to bez udání důvodů, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění, a to zejména v případě porušení povinností stanovených v čl. 7.

5.6   Zákazník, který si zakoupil placené VIP členství, nemá v případě své výpovědi nebo okamžitého zrušení VIP členství nárok na vrácení peněz s výjimkou přetrvávajících technických problémů a nefunkčnosti serveru www.transexual.cz po dobu jednoho měsíce.

6.      Odpovědnost poskytovatele

 

6.1   www.transexual.czodpovídá v rámci smlouvy za škody způsobené zákazníkovi úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, za ublížení na životě, těle nebo zdraví, založené na porušení povinností ze strany www.transexual.czv souvislosti s provozováním serveru.

7.      Odpovědnost a povinnosti zákazníka/zakázané chování/zproštění odpovědnosti

 

7.1   Zákazník nese odpovědnost za obsah svého profilu a rovněž za veškeré informace, které na serveru www.transexual.cz poskytne.

7.2   Zákazník prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé a že popisují jeho osobně, tj. charakter, dovednosti atd. Smluvní strany se dohodly, že www.transexual.cz má právo správnost uvedených údajů v případě potřeby ověřit.

7.3   Zákazník se zavazuje využívat služby portáluwww.transexual.cz pouze za účelem hledání vážné známosti. Zároveň potvrzuje, že se v okamžiku vzniku VIP členství nenachází v jiném trvalém vztahu.

7.4   Zákazník se zavazuje, že v souvislosti se svým členstvím nesleduje žádné podnikatelské a/nebo jiné obchodní záměry. Zavazuje se nevyužívat seznamovací portál pro komerční nebo obchodní účely.

7.5   Zákazník se zavazuje, že při registraci a při užívání seznamovacího serveru nevloží žádné fotografie, texty, software nebo jiné autorským právem chráněné informace, aniž by k tomu disponoval potřebnými právy nebo povoleními.

7.6   Zákazník se zavazuje při registraci a při využívání seznamovacího serveru dodržet právní řád České republiky.

7.7   Zákazník v žádném případě nesmí (zakázané chování) zejména – záměrně vydávat osobní údaje třetích osob za vlastní, nesmí uvádět bankovní spojení nebo údaje o platebních kartách třetích osob, nesmí zpřístupnit osobní informace jako je jméno, příjmení, telefonní a faxová čísla, adresy bydliště, emailové adresy, fotografie nebo url bez svolení oprávněných třetích osob, šířit hanobící nebo urážlivý materiál, ohrožovat nebo obtěžovat jiné osoby a porušovat práva třetích osob, nahrávat soubory obsahující viry, užívat službu způsobem, který negativně ovlivňuje dostupnost nabídek pro ostatní zákazníky, nezachytávat emaily nebo se o to pokoušet, dělat reklamu jiným portálům, odesílat řetězové dopisy,poskytovat informace o uživatelským jménech a heslech (profilu) třetím osobám.

7.8   Za nepřístupné komerční nebo obchodní využití ve smyslu těchto obchodních podmínek provozovatel považuje zejména: placené nabídky zboží nebo služeb jakéhokoli druhu, propagace internetových stránek, odkazy na jiné seznamovací portály, uvádění telefonních čísel barevných linek (erotické linky), kontaktování ostatních uživatelů za účelem následného výdělku, hledání zaměstnanců/modelek/modelů atd., komerční shromažďování profilových údajů dostupných přes seznamovací portál nebo zjišťování těchto údajů od jiných zákazníků ke komerčním účelům.

7.9   Poruší-li zákazník povinnost vyplývající z uživatelského vztahu, může www.transexual.cz požadovat náhradu za takto vzniklé škody nebo zaplacení nezbytných nákladů. To neplatí, pokud uživatel neodpovídá za porušení povinností. www.transexual.cz neodpovídá zákazníkovi za porušení povinností ze strany jiných zákazníků, jako například pomluvy, urážky, porušení osobnostních práv, porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob. Za porušení povinností vyplývajících z čl. 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8 se zákazník zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

 

8.      Zablokování profilu v případě podezření na porušení povinností

 

8.1   V případě oprávněné stížnosti třetí osoby, při podezření na porušení práv třetích osob, jiných zákazníků nebo těchto obchodních podmínek je www.transexual.cz oprávněn dočasně zablokovat uživatelský profil zákazníka.

8.2   Pokud to bude pro  možné, bude zákazníka o úmyslu zablokování účtu informovat v podobě upomínky, aby měl příležitost vysvětlit podezření nebo zjednat nápravu. V případě, že nebude možné upomínku zaslat, zablokuje www.transexual.czuživatelský profil okamžitě, aby nevznikla škoda portálu www.transexual.cz, jinému zákazníkovi nebo třetí osobě.

8.3   http://www.fetishdating.cz je oprávněn kdykoli smazat resp. zablokovat obsah, pokud to bylo nařízeno soudem, státními úřady nebo byl ukončen smluvní vztah. Zablokování či smazání je možné i v přídě, že hrozí škoda www.transexual.cz nebo jiným zákazníkům.

8.4   Závazek zákazníka uhradit smluvně sjednanou dlužnou úhradu v rámci placeného členství zůstává zablokováním obsahu nedotčena.

9.      Závěrečná ustanovení

 

9.1   Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

9.2   Tato smlouva nahrazuje jakékoli předchozí písemné nebo ústní dohody mezi stranami, které se týkají předmětu této smlouvy.

9.3   Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.