Pravidla Webu / GDPR

GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

www.transexual.cz   („správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se členů internetové seznamky („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů přestavující tzv. osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES             („GDPR“)

Osobní údaje subjektů údajů budou správcem zpracovávány pro účely plnění smlouvy. A to pouze pro potřeby registrace na internetových stránkách www.transexual.cz . Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doporučeným správci na emailovou adresu. V takovém případě bude zpracování osobních údajů na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. V případě, že uživatel zruší profil na internetové seznamce, se automaticky veškeré osobní údaje smažou a již nebudou v držení správce. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním

V případě, že subjekt údajů udělí správci souhlas se zpravováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu: jméno, email , ip adresa, cookies a (b) po dobu trvání smlouvy mezi správcem a subjektem nebo do odvolání souhlasu subjektem.

Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (čl.  GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl.  16 nebo čl. 17 GDPR) , nebo popřípadě omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskyl správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat správce, a to na emailové adrese.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, spráce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo na úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právních povinností a správce musí být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Podmínky pro užívání webových stránek Transexual.cz

 1. Tyto stránky obsahují explicitní a sexuálně zaměřený materiál, který je určen pouze pro osoby starší 18 let. V případě, že se nacházíte, v zemi kde je věková hranice 21 let je třeba být starší 21 let. Jestliže nejste osoba starší 18 (21) let nebo si nepřejte prohlížet sexuálně zaměřený materiál, prosíme ihned opusťte tyto stránky. Osoby a texty povídek, rozhovorů jsou smyšlené nebo zveřejněné se souhlasem osob vyskytujících se v povídkách. Jakákoli podobnost s žijícími osobami je čistě náhodná. Text obsahuje sexuálně laděný materiál, který může citlivější osoby urážet. Proto prosíme ty, kdo neakceptují tyto věci, aby tyto stránky opustili. Texty a fotografie zde obsažené nesmí být v žádném případě zpřístupněný dětem a mladistvým.
 2. Návštěvník si je vědom, že stránky a texty navštěvuje zcela dobrovolně a je zodpovědný sám za sebe.
 3. Texty, články, povídky a rady nemají nikoho navádět k ničemu, co sám nechce dělat. Rady, které jsou na tomto webu publikovány, slouží pouze k informativní či v jako sexuální fantazie. Nejedná se o rady, které by měl kdokoli zkoušet či aplikovat.
 4. Vydavatel internetových stránek fetishclub.cz bude informovat příslušné státní orgány v případě, že se někdo bude snažit pozměnit obsah webových stránek transexual.cz a porušovat platné zákony České republiky. Nebo by přidával komentáře porušující zákony. Komentáře, které nebudou v souladu se slušným chováním nebo, budou porušovány zákony bude ihned vymazán.
 5. Vydavatel neodpovídá za pravost komentářů u článků, které přidávají třetí osoby a jsou tak za tyto komentáře zodpovědné.
 6. Webové stránky transexual.cz slouží jako erotický internetový magazín. Fotografie slouží jako ilustrační fotografie a nemusí odpovídat reálným osobám v souvisejících článcích.

Další podmínky provozu webových stránek a seznamky

 1. Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové, obrazové a zvukové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.
 2. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru.
 3. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.
 4. Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 5. Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.
 6. Pro Data, která uživatel na Server vkládá, platí určité pokyny a omezení. Je zakázáno, aby uživatelé do obsahu Dat vkládali URL odkazy ma jiné komerční internetové služby provozované konkurenčními společnostmi, které mají konkurenční charakter vůči serverům spravovaným Správcem. Při porušení tohoto ustanovení si Správce vyhrazuje právo znemožnit uživateli časově omezený přístup ke Službám. Ostatní pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím jehož uživatel Data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo na přesun inzerátu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie neodpovídá textu inzerátu.
 8. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.
 9. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.
 10. Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo v zakódovaném tvaru, vždy ve spojitosti s heslem, které volí uživatel. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 11. Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 12. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci serveru prostřednictvím služby NAPIŠTE NÁM v menu.
 13. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.
 14. Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat Propojené servery o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.
 15. Na tomto serveru jsou zobrazovány reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Uživatel bere na vědomí, že třetí strany mohou používat údaje o návštěvách uživatele na tomto nebo jiných serverech k poskytování reklam na zboží a služby, které uživatele zajímají.
 16. Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.
 17. Správce prohlašuje, že zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 18. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.
 19. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 20. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 21. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.
 22. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 23. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím služby NAPIŠ NÁM v patičče stránek.
 24. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
 25. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo kdykoli služby na stránkách transexual.cz zrušit bez udání důvodu a bez jakékoli náhrady, která by mohla vzniknout zánikem uvedeného inzerátu či textu, fotky které uživatel serveru poskytl.

Závěrečná ustanovení

Podmínka  pro užívání jakýchkoliv služeb  na serveru Www.transexual.cz, jehož provozovatelem je společnost. (dále jen provozovatel), je dodržování následujících podmínek užívání služeb serveru Www.transexual.cz (dále také jen podmínky), což uživatel bere na vědomí a stisknutím tlačítka “Souhlasím s podmínkami” se zavazuje se tyto podmínky dodržovat:

Podmínky užívání služeb na serveru Www.transexual.cz se řídí právními předpisy České republiky. Uživatel se zavazuje užívat služby na serveru Www.transexual.cz pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k porušování nebo obcházení právních předpisů České republiky.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv podmínky změnit, a to i bez předchozího výslovného upozornění  uživatele, přičemž změny podmínek jsou účinné a závazné od okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel se zavazuje pravidelně se seznamovat se zněním a případnými změnami těchto podmínek.

Služby nabízené na serveru Www.transexual.cz zahrnují možnost zobrazovat a přehrávat audiovizuální materiály (data), které mohou obsahovat erotiku a explicitně sexuální prvky, které by ze strany některých osob mohly být vnímány jako pohoršující či urážlivé a které jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let, v případě,že jste ve státě kde je věková hranice 21 let je nutno aby jste byli starší 21+ let. Uživatel se zavazuje nezpřístupnit tyto materiály nezletilým osobám, které nedosáhly plnoletosti.

Uživatel se zavazuje užívat služby nabízené na serveru Www.transexual.cz pouze pro své soukromé účely.

Uživatel bere na vědomí, že pro účely poskytování služeb nabízených na serveru Www.transexual.cz, mohou být využívány služby propojených serverů.

Kromě výslovně povolených případů, uživatel není oprávněn jakkoliv rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, upravovat nebo jakkoliv jinak zasahovat do materiálů, které jsou umístěny nebo zpřístupněny na serveru Www.transexual.cz.

Uživatel se zavazuje při užívání služeb serveru Www.transexual.cz respektovat soukromí a užívání serveru, ostatní uživatele.

V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server Www.transexual.cz data, zavazuje se, že nebude vkládat žádná data, která by mohla představovat protiprávní jednání, zejména (nikoliv však pouze) neoprávněný zásah do práv třetích osob nebo porušení takových práv, především autorských či obdobných, případně práv na ochranu osobnosti, nekalou soutěž a jiné.

V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server Www.transexual.cz data, bere uživatel na vědomí, že plně odpovídá za jejich obsah. Provozovatel neodpovídá za jakákoliv porušení práv, které může být způsobeno umístěním dat ze strany uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití či neoprávněné nakládání s údaji či daty, které uživatel dobrovolně poskytl a zveřejnil prostřednictvím serveru Www.transexual.cz a ke kterému došlo ze strany třetích osob.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn bez náhrady kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, jakož i bez předchozího souhlasu či oznámení uživateli, odstranit jakákoliv data umístěná na server Www.transexual.cz uživatelem.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že umístěním jakýchkoliv dat a materiálů na server Www.transexual.cz, které splňují znaky autorského díla, zároveň uživatel uděluje provozovateli bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití takového díla.

Uživatel bere na vědomí, že server Www.transexual.cz neslouží k zálohování jakýchkoliv dat a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu jakýkoliv dat umístěných zde uživatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky (škody) způsobené případnou nefunkčností nebo nesprávným fungováním služeb serveru Www.transexual.cz.

Provozovatel je oprávněn poskytování služeb serveru Www.transexual.cz kdykoliv měnit, přerušit či ukončit nebo jakkoli změnit

Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje a materiály umisťuje a zveřejňuje na serveru Www.transexual.cz zcela dobrovolně. Podmínky ochrany osobních údajů jsou upraveny v samostatném prohlášení.

Uživatel souhlasí ve smyslu tohoto zákona s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní footer, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany). Uživatel souhlasí s anonymním užitím statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.

Uživatel bere na vědomí, že pokud porušením těchto podmínek nebo jiných povinností uživatelem vznikne provozovateli jakákoliv škoda, bude ji provozovatel po uživateli v plném rozsahu vymáhat soudní cestou. Uživatel si je zároveň vědom, že porušením těchto podmínek nebo jiných povinností s tím souvisejících, se uživatel může vystavit riziku občanskoprávního řízení, ale i riziku trestněprávního stíhání.

Tyto podmínky vstupují v platnost zveřejnění na webových stránkách serveru www.transexual.cz . prosím pravidelně kontrolujte jejich změny či úpravy. Děkujeme.

2 Comments

 1. Loren Šebela 29 dubna, 2022
 2. JsemJa 19 dubna, 2022

Add Comment